ORGANIZACIJA

Organizacija

DOBRO DOŠLI U NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ-NOVI OBLIK SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA U POLICIJI…

organizacija

Novi policijsko sindikalni savez (Novi NPSS) je novoosnovana sindikalna organizacija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa potpuno novim pristupom sindikalizmu i uopšte sindikalne organizovanosti.

Nastao je tokom 2016.godine, i od samog početka postaje jedinstveni sindikalni pokret policajaca, kao iskonska težnja za poboljšanjem kolektivnih prava zaposlenih u policiji.

U skorije vreme očekuje se da Novi NPSS ima veoma aktivnu ulogu na sveukupnoj sindikalnoj sceni Srbije, upravo zbog novog pristupa sindikalne organizovanosti, sa konkretnim, i jasno definisanim ciljevima.

NAČELA NA KOJIMA POČIVA NOVI NPSS

Načelo zakonitosti u radu;
Načelo nezavisnog delovanja od poslodavca i organa vlasti;
Načelo profesionalnosti i edukovanosti;
Načelo radno-pravne osiguranosti zaposlenih

Pred naš sindikat nameću se obaveze, zadaci i aktivnosti. Program rada je podređen samo jednom interesu, a to je interes zaposlenih. Pred Glavni odbor sindikata – koji je po Statutu nosioc svih sindikalnih aktivnosti, postavljaju se generalno sledeći zadaci:

Stalna pravna,sudska i inspekcijska zaštita,
Stalna socijalna i zaštita životnog standarda zaposlenog i porodice,
Staranje o bezbednosti i zaštite zdravlja na radu,
Solidarnost sa drugim sindikatima u zajedničkim aktivnostima, posebno sa srodnim (policijskim) i sindikatima Konfederacije,
Stalna sindikalizacija u cilju povećanja članstva i sticanja reprezentativnosti,
Stalna sindikalna i druga edukacija sindikalnih poverenika i članstva,
Beskompromisna težnja ka profesionalizaciji sindikata,
Priključenje međunarodnim policijskim asocijacijama.
Otvorenost prema javnosti i saradnja sa srodnim strukovnim i drugim organizacijama, posebno onih koji se bave poboljšanjem bezbednosne politike, jačanju ljudskih i građanskih prava, humanitarnom pomoći, kao i borbom I prevencijom protiv
Materijalno-finansijsko poslovanje u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnicima sindikata.

NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ je interesna organizacija zaposlenih koji udruživanjem i organizovanjem u savez ostvaruju svoja prava iz oblasti radno-pravnog statusa.