Gospodo policajci, da li ste spremni za poligrafsko testiranje?

     Beograd, 11.decembar 2022.godine. Vlada R Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučni su da Zakon o policiji zamene Zakonom o unutrašnjim poslovima. Donošenje ovog Zakona predlagač predviđa niz novina. Kao sindikalna organizacija naviše smo zainteresovani za nove članove Zakona koji se tiču radno-pravnih odnosa zaposlenih. Kroz niz članova primećuje se u najmanju ruku kršenje Ustava, zakona i 

elementarnih ljudskih prava prema zaposlenima.

Između ostalog, kao novina a što je suprotno zakonima je i „obavezno“ poligrafsko testiranje.

Naime članom 276 stav 3 predlagač je naveo da „zaposleni u Ministarstvu može biti poligrafski ispitivan, na način predviđen članom 155.ovog zakona“ dok u stavu 4 istog člana stoji da „ za zaposlenog koji odbije da bude poligrafski ispitan, kao i za zaposlenog čiji rezultat poligrafskog ispitivanja bude negativan vrši se bezbednosna provera“.  Dalje, u stavu 5 predviđeno je da „ testiranje, odnosno poligrafsko ispitivanje se sprovodi na zahtev rukovodioca organizacione nedinice ili lica koje on ovlasti“.

Ovim se daje legitimno pravo rukovodiocu organizacione jedinice da se obračuna sa zaposlenima po sistemu „ti mi se ne sviđaš, sada ćeš na poligraf“.

Ovaj član je suprotan članu 155 istog Zakona na koji se predlagač poziva jer navedenim članom nigde nije propisano da za lice koje odbije poligrafsko testiranje vrši se bezbednosna provera.

     Moramo da napomenemo da je jedini reprezentativni sindikat u policiji Nezavisni sindikat policije-NSP podržao donošenje ovog Zakona.

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!